Trwa wczytywanie danych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla partnerów handlowych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Naszym celem jest przekazanie Państwu wyczerpujących informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych.

Poniższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mają do Państwa zastosowanie, jeżeli w imieniu własnym lub w imieniu firmy, którą Państwo reprezentują nawiązali Państwo kontakt z Kaufland, prowadzą Państwo z nami negocjacje dotyczące umów lub jeżeli są już Państwo stroną zawartych z nami umów, a także jeżeli kontaktują się Państwo z nami w ramach bieżącej współpracy gospodarczej i wykonywania zawartych umów.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Zakres i rodzaj przetwarzanych danych zależy w dużej mierze od zakresu i rodzaju usług, jakie są przedmiotem naszych wzajemnych ustaleń umownych. W związku z tym niektóre z informacji przedstawionych poniżej nie będą miały do Państwa zastosowania.

1. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe i z jakich kategorii danych korzystamy?

Co do zasady, to Państwo przekazują nam swoje dane osobowe.

Może się jednak zdarzyć, że Państwa dane osobowe przekażą nam podmioty trzecie (np. inne firmy lub urzędy). Dodatkowo Państwa dane mogą zostać nam przekazane w ramach istniejących narzędzi Compliance, w tym powiadomienia w ramach Systemu Zgłoszeń Online lub też informacji mailowej, skierowanej do Compliance Managera.

Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności (w zależności od celu przetwarzania): dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, datę i miejsce urodzenia oraz narodowość), dane umożliwiające potwierdzenie tożsamości podmiotu lub osoby (np. wyciągi z rejestru handlowego, dane z dokumentu tożsamości, podpis), dane dotyczące naszej współpracy handlowej (np. dane o płatnościach, dane dotyczące zamówień), dane o zdolności kredytowej, dane o strukturze organizacyjnej i powiązaniach właścicielskich spółki, zdjęcia i nagrania wideo (wykonane np. przy dostawie towaru) oraz inne dane o charakterze zbliżonym do kategorii wskazanych powyżej.

Mogą Państwo kontaktować się z nami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Z przyczyn technicznych komunikacja za pomocą poczty elektronicznej może nie być szyfrowana.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

  • Wypełnienie zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także w celu realizacji zobowiązań, wynikających z zawartej umowy.

  • Wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych będzie wynikać z przepisów prawa, np. dotyczących obowiązku archiwizacji danych, z wymogów dot. zapobiegania praniu pieniędzy, obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych, czy też z zapytań ze strony organów państwowych.

  • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Może zaistnieć sytuacja, kiedy podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane  w zakresie wykraczającym poza faktyczną realizację umowy, wówczas podstawą ich przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, to jest w szczególności: wybór odpowiednich partnerów biznesowych, wysyłanie zaproszeń do wzięcia udziału w ankietach, przetwarzanie danych tzw. osób kontaktowych, dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, wyjaśnienie ewentualnych naruszeń przepisów, zapobieganie czynom zabronionym, czy też naprawienie szkody powstałej w związku z prowadzoną współpracą.

Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora również w przypadku, kiedy nawiążą Państwo z nami kontakt. Wówczas nasz uzasadniony interes polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytania.

W wyjątkowych i nielicznych przypadkach możemy gromadzić dane na temat Państwa zdolności kredytowej w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa powyżej, za pośrednictwem podmiotów badających zdolność kredytową, takich jak np. agencje kredytowe. W takim wypadku informacje na temat Państwa przechowywanych danych osobowych można uzyskać bezpośrednio od tych podmiotów.

3. Kto otrzymuje przekazywane przez Państwa dane osobowe?

W naszej spółce dostęp do przekazywanych przez Państwa danych mają wyłącznie te obszary, którym dane te są potrzebne do wypełnienia obowiązków umownych lub prawnych, czy do realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W ramach stosunków umownych współpracujemy również z podwykonawcami lub usługodawcami, którzy mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych.

Dane mogą być również przekazywane spółkom wchodzącym w skład Grupy Schwarz w celu wywiązania się ze zobowiązań umownych.

4. Jak długo dane są przechowywane?

Dane osobowe przechowywane są tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji celów, o których mowa powyżej. Szczególne znaczenie mają tu ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych, określone w przepisach prawa cywilnego i podatkowego.

5. Czy są Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych?

W ramach współpracy handlowej z nami muszą Państwo podać dane osobowe wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia tej współpracy oraz do wypełnienia związanych z nią zobowiązań. Do gromadzenia takich danych jesteśmy prawnie zobowiązani lub uprawnieni w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów. Co do zasady, bez dostępu do tych informacji nie będziemy w stanie nawiązać z Państwem współpracy handlowej.

6. Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego?

W wypadku konieczności przekazania przez nas danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do tych państw, w odniesieniu do których Komisja Europejska potwierdziła, że zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, z którymi uzgodniono odpowiedni poziom ochrony danych (np. poprzez standardowe klauzule umowne UE), lub jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie danych do państwa trzeciego. Mogą Państwo otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu do państw poza EOG, w szczególności kontaktując się z naszym inspektorem ochrony.

7. Jakie przysługują Państwu prawa?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku prosimy o kontakt – na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej – z naszym Inspektorem Ochrony Danych wskazanym poniżej. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

8. Administrator danych osobowych

Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. z siedzibą we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław
KRS: 0000237036, REGON: 151562471, NIP: 8992367273
Telefon 71/ 37 70 100, E-Mail: kontakt@kaufland.pl

W PRZYPADKU DALSZYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM INSPEKTREM OCHRONY DANYCH:

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
e-mail:  daneosobowe@kaufland.pl lub
Adres: Inspektor Ochrony Danych Kaufland

Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.
al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław