Trwa wczytywanie danych

ZAKOŃCZONY Przetarg - montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych (09 2022/aktualizacja 10 2022)

Inwestor informuje, że niniejszy proces przetargowy został zakończony. Uczestnicy procesu otrzymali informację o rozstrzygnięciu przetargu drogą mailową.

Ogłoszenie w sprawie przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy, dotyczącego modernizacji obiektów Kaufland, w zakresie wykonania na parkingu stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

W nawiązaniu do prowadzonego procesu przetargowego na modernizację obiektów Kaufland w zakresie wykonania na parkingu stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bełchatów, Piaseczno, Piastów, Swarzędz, Wałcz, Wrocław i Żory, Inwestor informuje, że czas na składanie ofert dobiegł końca. Ze względu na błędy w poszczególnych spisach elementów robót LV, Kaufland wyznaczył czas na uzupełnienie ofert, z inicjatywy Inwestora, w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu wysłania dodatkowego przedmiotowego wezwania.

Specyfikacja istotnych warunków zlecenia, wersja zaktualizowana z dnia 24.10.2022:

realizacji projektu:

Modernizacja obiektów Kaufland w zakresie wykonania na parkingu stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

w miejscowościach:

1.    Bełchatów, ul. św. Faustyny Kowalskiej 2,

2.    Piaseczno, ul. Okulickiego 10,

3.    Piastów, ul. Warszawska 1,

4.    Swarzędz, ul. Polna 24,

5.    Wałcz, ul. Budowlanych 3,

6.    Wrocław, ul. Bardzka 1a,

7.    Żory, ul. Okrężna 2.

 

Wyżej wymieniony projekt finansowany jest przez:

„Kaufland Polska Markety” Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu.

 

(proces przetargowy będzie prowadzony zgodnie z warunkami określonymi przez Kaufland Polska Markety, na podstawie dokumentacji przetargowej, jak w załączeniu)

 

Zawartość:

 

 

I.                  INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

 

1.       Zakres prac.

2.       Zawartość dokumentacji przetargowej.

3.       Dokumenty wchodzące w skład oferty.

4.       Sposób przygotowania oferty.

5.       Oględziny miejsca robót.

6.       Termin związania ofertą.

7.       Modyfikacje i wycofanie oferty.

8.       Cena ofertowa.

9.       Prawo Zamawiającego do wyboru którejkolwiek z ofert oraz do unieważnienia przetargu

bez podania przyczyny.

10.   Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego i podpisanie Umowy

11.   Pytania i uwagi do przesłanej dokumentacji przetargowej.

12.   Kryterium oceny ofert.

 

II.                PRZEDMIOT ZLECENIA

III.              FORMULARZ OFERTOWY

IV.             OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

I.      INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

1.  Zakres prac.

1.1.     Zleceniodawca oświadcza, iż na nieruchomościach, opisanych w tytule projektu jw., zamierza wybudować na parkingu stacje ładowania pojazdów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną według standardów firmy Kaufland.

1.2.     Zleceniodawca, określony w   Specyfikacji   Istotnych Warunków Zlecenia, zaprasza   do

składania ofert na wykonanie prac, według opisu zawartego w niniejszej Specyfikacji.

2.  Zawartość dokumentacji przetargowej.

 

Kompletna dokumentacja przetargowa zawiera się w n/w dokumentach:

2.1

Specyfikacja istotnych warunków zlecenia (SIWZ)

- załącznik nr 1

2.2.

 Spis elementów robót „LV“

- załącznik nr 2

2.3.

Projekt Budowlany

- nie dotyczy

2.4.

Projekt Wykonawczy

- załącznik nr 4

2.5.

Lista kontrolna kompletności przekazanej dokumentacji projektowej

- nie dotyczy

2.6.

Opis budowlany KaBa_2022_v1_Nowe inwestycje

- załącznik nr 6

2.7.

Wytyczne budowlane uzupełniające

- nie dotyczy

2.8.

Wytyczne standardu wykonania pomiaru powyk. powierzchni

- nie dotyczy

2.9.

Wzór umowy o roboty budowlane wraz z załącznikami do niej

- załącznik nr 9

2.10.

Zestawienie pytań i odpowiedzi - wzór

- załącznik nr 10

2.11.

Wzór porozumienia dotyczącego klauzuli reklamy Kaufland

- załącznik nr 11

3.   Dokumenty wchodzące w skład oferty.

 

Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty, które mogą być opatrzone podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub nie) lub dokumenty te mogą zostać podpisane w wersji papierowej, a następnie zeskanowane i przesłane na adres mailowy zgodnie z punktem 4.1. (nie dotyczy Spisu elementów robót LV, który powinien być wysłany jako plik Excel), prosimy by w tytule maila znalazła się następująca fraza „Dokumentacja przetargowa_E-auto”:

 

3.1.          Specyfikacja str. 1-9 w tym wypełniony formularz ofertowy oraz oświadczenie oferenta (wg SIWZ pkt III , IV).

3.2.          Spis wartości elementów robót LV.

4.      Sposób przygotowania oferty.

4.1.     Dokumentację ofertową należy przesłać na adresy mailowe:

·    qs.przetargi@kaufland.pl

Pion Przetargów i Kontroli Jakości Inwestycji

4.2.     Koszty przygotowania i przekazania oferty na adres Zleceniodawcy obciążają Oferenta.

 

5.        Oględziny miejsca robót.

5.1.          nie dotyczy

6.        Termin związania ofertą.

6.1       Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty (w wersji elektronicznej - e-

mail) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2022 do godz. 12:00.

6.2.          Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od daty  złożenia oferty skorygowanej.

6.3.          Oferent który uchyli się od zawarcia umowy jeśli jego oferta zostanie wybrana, może zostać wykluczony z listy oferentów mogących ubiegać się w przyszłości o kontrakty z Kaufland Polska Markety. Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą na określony, dodatkowy okres czasu. Prośba oraz odpowiedzi Oferentów powinny być zgłoszone elektronicznie.

6.4.          Oferent może odmówić spełnienia prośby Zleceniodawcy. W takim przypadku może on wycofać swoją ofertę bez konsekwencji opisanych w punkcie 6.3.

 

7.        Modyfikacje i wycofanie oferty.

7.1.          Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.

7.2.          Modyfikację lub wycofanie oferty, można składać wyłącznie przed terminem składania ofert, wpisując w tytule maila “Modyfikacja” lub “Wycofanie.

7.3.          Modyfikacje ofert składane między terminem składania ofert i terminem związania z ofertą nie będą uwzględnione, o ile modyfikacje nie będą wymagane przez Kaufland. Jeśli modyfikacja ofert będzie wymagana, będzie się to wiązało z koniecznością przesłania zaktualizowanej oferty nie później niż 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przedmiotowego wezwania.

8.        Cena ofertowa.

8.1.  Umowa obejmować będzie wykonanie wszystkich robót ujętych w spisach elementów robót LV zgodnie z Wytycznymi Inwestycyjnymi.

8.2.          Sposób wyceny wartości kontraktu.

8.2.1.     Oferent dokona wyceny elementów robót zgodnie z odpowiednim dla danej lokalizacji

spisem elementów robót LV z uwzględnieniem dokumentacji projektowej i przekazanych wytycznych. Wartość sumaryczna wycenionych robót stanowić będzie cenę ofertową.

8.2.2.     Oferent uwzględni w cenie ofertowej koszty związane z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przesłanymi „Listami kontrolnymi” (załącznik nr 21 do UoRB).

8.2.3.     Niedopuszczalna jest ingerencja w układ i systematykę pozycji w LV bez uzgodnienia ze Zleceniodawcą. Wprowadzenie przez Oferenta zmian w obszarach LV (dotyczy zmian/ uzupełnień opisu pozycji, jednostek, ilości, formuł) spowoduje, iż taka oferta zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Zleceniodawcę w dalszym postępowaniu przetargowym.

8.2.4.     Oferent uwzględni wycenę kosztów gwarancji i ubezpieczeń, zgodnie ze wzorem umowy o roboty budowlane, § 13, § 14.

9.        Prawo Zamawiającego do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9.1.          Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do

unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

 

10.  Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego i podpisanie Umowy.

 

10.1.      Oferent, którego ofertę przyjęto, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

10.2.      W powiadomieniu określona będzie kwota (odtąd w Umowie zwana „Wynagrodzeniem”), którą Zleceniodawca zapłaci Oferentowi w zamian za wykonanie przez Oferenta robót w przypadku przyznania zlecenia.

11.          Pytania i uwagi do przesłanej dokumentacji przetargowej.

W przypadku uwag, wykrycia niezgodności co do przekazanych dokumentów, jak i między nimi – dotyczy dokumentacji projektowej, spisu elementów robót LV, wytycznych budowlanych KaBa oraz wytycznych Kaufland - Oferent zobowiązany jest do przekazania swoich pytań i wątpliwości na formularzu „Zestawienie pytań i odpowiedzi”, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, na adresy e-mail:

·              qs.przetargi@kaufland.pl

 

12.           Kryterium oceny ofert.

Zleceniodawca informuje, że jedynym kryterium dotyczącym oceny ofert jest kryterium cenowe.

II. PRZEDMIOT ZLECENIA

1.     Przedmiotem zlecenia jest modernizacja obiektów Kaufland w zakresie wykonania na parkingu stacji ładowania pojazdów elektrycznych z instalacjami i wyposażeniem w miejscowościach:

 

1.     Bełchatów, ul. św. Faustyny Kowalskiej 2,

2.     Piaseczno, ul. Okulickiego 10,

3.     Piastów, ul. Warszawska 1,

4.     Swarzędz, ul. Polna 24,

5.     Wałcz, ul. Budowlanych 3,

6.     Wrocław, ul. Bardzka 1a,

7.     Żory, ul. Okrężna 2.

 

2.     Terminy dotyczące procesu przetargowego:

 • złożenie ofert          20.10.2022
 • rozmowy techniczne    03.11.2022

 

3.     Termin wykonania ustalono wstępnie, jak następuje:

 • rozpoczęcie budowy       28.11.2022  
 • odbiór robót budowlanych/otwarcie    20.02.2023

4.     Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

a)   zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

b)   zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów robót objętych

przedmiotem przetargu,

c)    przeprowadzenie    wszelkich   uzgodnień   oraz    odbiorów    urzędowych, niezbędnych            do zrealizowania zadania inwestycyjnego,

d)   wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z „Listami kontrolnymi dokumentacji powykonawczej” (załącznik nr 21 do Umowy o Roboty Budowlane).

III.  FORMULARZ OFERTOWY

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j.

ul. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

 

                          

      Oferent

 

1.  Niniejszym deklarujemy, że na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o doświadczenie zawodowe i wiedzę fachową złożona przez nas oferta uwzględnia i zawiera wszystkie możliwe zagrożenia i ryzyka, wynikające z zakresu prac budowlanych i instalacyjnych.

2.  Niniejszym składamy ofertę na modernizację obiektów Kaufland w zakresie wykonania na parkingu stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zgodnie z przedmiotem zlecenia.

3.  Na podstawie warunków zlecenia podejmujemy się wykonania zakresu prac, będących przedmiotem przetargu, zgodnie z projektem, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością.

4.  Jesteśmy świadomi, że przedłożone poniżej kwoty na wykonanie zakresów ujętych w poszczególnych spisach elementów robót LV nie stanowią sumarycznej oferty, a Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przyznania zlecenia na realizację przedmiotu umowy dla wybranej ilości marketów Kaufland.

 

 

L.p.

Lokalizacja

Cena ryczałtowa (netto PLN)

Słownie

1.

Bełchatów

 

 

2.

Piaseczno

 

 

3.

Piastów

 

 

4.

Swarzędz

 

 

5.

Wałcz

 

 

6.

Wrocław

 

 

7.

Żory

 

 

 

5.  W przypadku rozliczenia prac dodatkowych, których zakres i wycena nie będą zawierać się

LV ofertowym, kalkulowana wysokość dodatku za Generalne Wykonawstwo wynosić będzie

       %

6.  Cena ofertowa została określona w oparciu o informacje i warunki przyznania zlecenia

określone w przekazanej przez Zleceniodawcę dokumentacji przetargowej.

7.  Integralną część naszej oferty stanowią potwierdzone przez nas niżej wymienione dokumenty:

7.1.    Podpisana Specyfikacja Istotnych Warunków Zlecenia.

7.2.    Spis elementów robót LV w wersji elektronicznej.

 

                                                               

data, podpis Osoby Upoważnionej

(Oferent)

 

IV.  OŚWIADCZENIE OFERENTA

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. ul. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

 

                           

      Oferent

 

1.  Niniejszym wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu na modernizację obiektów Kaufland w zakresie wykonania na parkingu stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zgodnie z przedmiotem zlecenia.

2.  Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

3.  Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac

lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia.

4.  Oświadczamy, że posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która umożliwi wykonanie Zlecenia.

5.  Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia.

6.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi

w   Specyfikacji   Istotnych   Warunków Zlecenia   i   załącznikami       do niej – stanowiącymi

dokumentację przetargową - i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

7.  Oświadczamy, że nasza oferta w pełni jest zgodna z dokumentacją przetargową przekazaną przez zleceniodawcę oraz KaBa_2022_v1_Nowe inwestycje.

8.  Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą zgodnie z punktem 6. Instrukcji dla Oferentów

Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia.

9.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem Umowy o Roboty Budowlane i załącznikami

do niej. Akceptujemy bez zastrzeżeń wszystkie jej zapisy, a w przypadku przyznania nam kontraktu zobowiązujemy się do jej podpisania i złożenia w wymaganych terminach stosownych zabezpieczeń, gwarancji, polis ubezpieczeniowych.

10.   Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie są kompletne oraz prawdziwe.

11.   Upoważniamy Kaufland Polska Markety lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia.

 

                                                

data, podpis Osoby Upoważnionej

(Oferent)

5.  W przypadku rozliczenia prac dodatkowych,  których zakres i wycena nie będą zawierać się w LV ofertowym, kalkulowana wysokość dodatku za Generalne Wykonawstwo wynosić będzie ____%

6.  Cena ofertowa została określona w oparciu o informacje i warunki przyznania zlecenia określone w przekazanej przez Zleceniodawcę dokumentacji przetargowej.

7.  Integralną część naszej oferty stanowią potwierdzone przez nas niżej wymienione dokumenty:

7.1.  Podpisana Specyfikacja Istotnych Warunków Zlecenia.

7.2.  Spis elementów robót LV w wersji elektronicznej.

 

       ______________________________________________

             data, podpis Osoby Upoważnionej (Oferent)

 

IV. OŚWIADCZENIE OFERENTA

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j.

ul. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław               

                                                                                                                                                                                                                                                        __________________________________________________  

                                                   Oferent                         

1.  Niniejszym wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu na modernizację obiektów Kaufland w zakresie wykonania na parkingu stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zgodnie z przedmiotem zlecenia.

2.  Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.         

3.  Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia.         

4.  Oświadczamy, że posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która umożliwi wykonanie Zlecenia.

5.  Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia.         

6.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia i załącznikami  do niej – stanowiącymi dokumentację przetargową -  i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.         

7.  Oświadczamy, że nasza oferta w pełni jest zgodna z dokumentacją przetargową przekazaną przez zleceniodawcę oraz KaBa_2022_v1_Nowe inwestycje.          

8.  Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą zgodnie z punktem 6. Instrukcji dla Oferentów Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia.

9.  Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z wzorem Umowy o Roboty Budowlane i załącznikami do niej. Akceptujemy bez zastrzeżeń wszystkie jej zapisy, a w przypadku przyznania nam kontraktu zobowiązujemy się do jej podpisania i złożenia w wymaganych terminach stosownych zabezpieczeń, gwarancji, polis ubezpieczeniowych.

10.  Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie są kompletne oraz prawdziwe.

 11.  Upoważniamy Kaufland Polska Markety lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia.

 

______________________________________________

    data, podpis Osoby Upoważnionej  (Oferent)

 

 

Zaktualizowana wersja do pobrania

Kaufland Polska Markety Sp (0.3 MB)

Specyfikacja istotnych warunków zlecenia realizacji projektu, wersja z 14.09.2022:

Modernizacja obiektów Kaufland w zakresie wykonania na parkingu stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowościach:

 1. Bełchatów, ul. św. Faustyny Kowalskiej 2,
 2. Piaseczno, ul. Okulickiego 10,
 3. Piastów, ul. Warszawska 1,
 4. Swarzędz, ul. Polna 24,
 5. Wałcz, ul. Budowlanych 3,
 6. Wrocław, ul. Bardzka 1a,
 7. Żory, ul. Okrężna 2.

Wyżej wymieniony projekt finansowany jest przez:

„Kaufland Polska Markety” Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu.

(proces przetargowy  będzie prowadzony zgodnie z warunkami określonymi przez Kaufland Polska Markety,  na podstawie dokumentacji przetargowej, jak w załączeniu)

 

Zawartość:     

I.  INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

1. Zakres prac.

2. Zawartość dokumentacji przetargowej.

3. Dokumenty wchodzące w skład oferty.

4. Sposób przygotowania oferty.

5. Oględziny miejsca robót.

6. Termin związania ofertą.

7. Modyfikacje i wycofanie oferty.

8. Cena ofertowa.

9. Prawo Zamawiającego do wyboru którejkolwiek z ofert oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego i podpisanie Umowy

11. Pytania i uwagi do przesłanej dokumentacji przetargowej.

12. Kryterium oceny ofert.

 

II. PRZEDMIOT ZLECENIA

III. FORMULARZ OFERTOWY

IV. OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

I.   INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW                         

1. Zakres prac.

1.1.    Zleceniodawca oświadcza, iż na nieruchomościach, opisanych w tytule projektu jw., zamierza wybudować na parkingu stacje ładowania pojazdów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną według standardów firmy Kaufland.

1.2.    Zleceniodawca, określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia, zaprasza do   składania ofert na wykonanie prac, według opisu zawartego w niniejszej Specyfikacji.

 

2. Zawartość dokumentacji przetargowej.

Kompletna dokumentacja przetargowa zawiera się w n/w dokumentach:

2.1      Specyfikacja istotnych warunków zlecenia (SIWZ)   - załącznik nr 1

2.2.     Zestawienie elementów robót „LV“   ­- załącznik nr 2

2.3.     Projekt Budowlany   - nie dotyczy

2.4.     Projekt Wykonawczy   - załącznik nr 4

2.5.     Lista kontrolna kompletności przekazanej dokumentacji projektowej   - nie dotyczy

2.6.     Opis budowlany KaBa_2022_v1_Nowe inwestycje   - załącznik nr 6

2.7.      Wytyczne budowlane uzupełniające   - nie dotyczy

2.8.     Wytyczne standardu wykonania pomiaru powyk. powierzchni   - nie dotyczy

2.9.      Wzór umowy o roboty budowlane wraz z załącznikami do niej   - załącznik nr 9

2.10.     Zestawienie pytań i odpowiedzi - wzór    - załącznik nr 10

2.11.     Wzór porozumienia dotyczącego klauzuli reklamy Kaufland   - załącznik nr 11

 

3.   Dokumenty wchodzące w skład oferty.

Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty, które mogą być opatrzone podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub nie) lub dokumenty te mogą zostać podpisane w wersji papierowej, a następnie zeskanowane i przesłane na adres mailowy zgodnie z punktem 4.1., prosimy by w tytule maila znalazła się następująca fraza „Dokumentacja przetargowa_E-auto”:

3.1.      Specyfikacja str. 1-9 w tym wypełniony formularz ofertowy oraz oświadczenie oferenta (wg SIWZ   pkt III , IV).

3.2.      Zestawienie wartości elementów robót LV.
Nazwa pliku w wersji elektronicznej powinna być zgodna ze wzorem:
„Skrócona nazwa Oferenta_KL nazwa projektu_LV_ RRRR-MMDD_plik ofertowy”.

 

4.    Sposób przygotowania oferty.

4.1.   Dokumentację ofertową należy przesłać na adresy mailowe:

   qs.przetargi@kaufland.pl

Pion Przetargów i Kontroli Jakości Inwestycji

4.2.   Koszty przygotowania i przekazania oferty na adres Zleceniodawcy obciążają Oferenta.

 

5.     Oględziny miejsca robót.

5.1.      nie dotyczy

 

6.     Termin związania ofertą.

6.1       Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty (w wersji elektronicznej - e-mail)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2022 do godz. 12:00.

6.2.      Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od daty negocjacji w sprawie przyznania zlecenia.

6.3.      Oferent który uchyli się od zawarcia umowy jeśli jego oferta zostanie wybrana, może zostać wykluczony z listy oferentów mogących ubiegać się w przyszłości o kontrakty z Kaufland Polska Markety. Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą na określony, dodatkowy okres czasu. Prośba oraz odpowiedzi Oferentów powinny być zgłoszone elektronicznie.

6.4.      Oferent może odmówić spełnienia prośby Zleceniodawcy. W takim przypadku może on wycofać swoją ofertę bez konsekwencji opisanych w punkcie 6.3.

 

7.     Modyfikacje i wycofanie oferty.

7.1.      Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert. 

7.2.      Modyfikację lub wycofanie oferty, można składać wyłącznie przed terminem składania ofert, wpisując  w tytule maila “Modyfikacja” lub “Wycofanie.

7.3.      Modyfikacje ofert składane między terminem składania ofert i terminem związania z ofertą nie będą uwzględnione, o ile modyfikacje nie będą wymagane przez Kaufland.

        

8.     Cena ofertowa.

8.1.      Umowa obejmować będzie wykonanie wszystkich robót ujętych w spisach elementów robót LV zgodnie z Wytycznymi Inwestycyjnymi.             

8.2.      Sposób wyceny wartości kontraktu.

8.2.1.   Oferent dokona wyceny elementów robót zgodnie z odpowiednim dla danej lokalizacji spisem elementów robót LV z uwzględnieniem dokumentacji projektowej i przekazanych wytycznych. Wartość sumaryczna wycenionych robót stanowić będzie cenę ofertową.

8.2.2.   Oferent uwzględni w cenie ofertowej koszty związane z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przesłanymi „Listami kontrolnymi” (załącznik nr 21 do UoRB).

8.2.3.  Niedopuszczalna jest ingerencja w układ i systematykę pozycji w LV bez uzgodnienia ze Zleceniodawcą. Wprowadzenie przez Oferenta zmian w obszarach LV (dotyczy zmian/ uzupełnień opisu pozycji, jednostek, ilości, formuł) spowoduje, iż taka oferta zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Zleceniodawcę w dalszym postępowaniu przetargowym.

8.2.4.   Oferent uwzględni wycenę kosztów gwarancji i ubezpieczeń, zgodnie ze wzorem umowy o roboty budowlane, § 13, § 14.

       

9.     Prawo Zamawiającego do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9.1.      Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

  

10.   Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego i podpisanie Umowy.

10.1.   Oferent, którego ofertę przyjęto, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

10.2.   W powiadomieniu określona będzie kwota (odtąd w Umowie zwana „Wynagrodzeniem”), którą Zleceniodawca zapłaci Oferentowi w zamian za wykonanie przez Oferenta robót w przypadku przyznania zlecenia.

         

11.      Pytania i uwagi do przesłanej dokumentacji przetargowej.   

 W przypadku uwag,  wykrycia niezgodności co do przekazanych dokumentów, jak i między nimi – dotyczy dokumentacji projektowej, spisu elementów robót LV, wytycznych budowlanych KaBa oraz wytycznych Kaufland - Oferent zobowiązany jest do przekazania swoich pytań i wątpliwości na formularzu „Zestawienie pytań i odpowiedzi”, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, na adresy e-mail:

      qs.przetargi@kaufland.pl

12.      Kryterium oceny ofert.

Zleceniodawca informuje, że jedynym kryterium dotyczącym oceny ofert jest kryterium cenowe.

 

II. PRZEDMIOT ZLECENIA

1.     Przedmiotem zlecenia jest modernizacja obiektów Kaufland w zakresie wykonania na parkingu stacji ładowania pojazdów elektrycznych z instalacjami i wyposażeniem w miejscowościach:

1.   Bełchatów, ul. św. Faustyny Kowalskiej 2,

2.   Piaseczno, ul. Okulickiego 10,

3.   Piastów, ul. Warszawska 1,

4.   Swarzędz, ul. Polna 24,

5.   Wałcz, ul. Budowlanych 3,

6.   Wrocław, ul. Bardzka 1a,

7.   Żory, ul. Okrężna 2.

 

2.     Terminy dotyczące procesu przetargowego:

-        złożenie ofert: 20.10.2022

-        rozmowy techniczne/ negocjacje w sprawie przyznania zlecenia: 25.10.2022                      

3.     Termin wykonania ustalono wstępnie, jak następuje:

-        rozpoczęcie budowy:  14.11.2022

-        odbiór robót budowlanych/otwarcie:  20.02.2023

4.   Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

a)  zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

b)  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów robót objętych przedmiotem przetargu,

c)   przeprowadzenie wszelkich uzgodnień oraz odbiorów urzędowych, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego,

d)  wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z „Listami kontrolnymi dokumentacji powykonawczej” (załącznik nr 21 do Umowy o Roboty Budowlane).

 

III. FORMULARZ OFERTOWY

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j.

ul. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

                                                                                                                                                                                                    ___________________________________________________  

                                                Oferent                                                                                                                                     

1.  Niniejszym deklarujemy, że na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o doświadczenie zawodowe i wiedzę fachową złożona przez nas oferta uwzględnia i zawiera wszystkie możliwe zagrożenia i ryzyka, wynikające z zakresu prac budowlanych i instalacyjnych.

2.  Niniejszym składamy ofertę na modernizację obiektów Kaufland w zakresie wykonania na parkingu stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zgodnie z przedmiotem zlecenia.

3.  Na podstawie warunków zlecenia podejmujemy się wykonania zakresu prac, będących przedmiotem przetargu, zgodnie z projektem, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością.

4.  Jesteśmy świadomi, że przedłożone poniżej kwoty na wykonanie zakresów ujętych w poszczególnych spisach elementów robót LV nie stanowią sumarycznej oferty, a Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przyznania zlecenia na realizację przedmiotu umowy dla wybranej ilości marketów Kaufland.

5.  W przypadku rozliczenia prac dodatkowych,  których zakres i wycena nie będą zawierać się w LV ofertowym, kalkulowana wysokość dodatku za Generalne Wykonawstwo wynosić będzie ____%

6.  Cena ofertowa została określona w oparciu o informacje i warunki przyznania zlecenia określone w przekazanej przez Zleceniodawcę dokumentacji przetargowej.

7.  Integralną część naszej oferty stanowią potwierdzone przez nas niżej wymienione dokumenty:

7.1.  Podpisana Specyfikacja Istotnych Warunków Zlecenia.

7.2.  Spis elementów robót LV w wersji elektronicznej.

 

       ______________________________________________

             data, podpis Osoby Upoważnionej (Oferent)

 

IV. OŚWIADCZENIE OFERENTA

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j.

ul. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław               

                                                                                                                                                                                                                                                        __________________________________________________  

                                                   Oferent                         

1.  Niniejszym wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu na modernizację obiektów Kaufland w zakresie wykonania na parkingu stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zgodnie z przedmiotem zlecenia.

2.  Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.         

3.  Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia.         

4.  Oświadczamy, że posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która umożliwi wykonanie Zlecenia.

5.  Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia.         

6.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia i załącznikami  do niej – stanowiącymi dokumentację przetargową -  i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.         

7.  Oświadczamy, że nasza oferta w pełni jest zgodna z dokumentacją przetargową przekazaną przez zleceniodawcę oraz KaBa_2022_v1_Nowe inwestycje.          

8.  Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą zgodnie z punktem 6. Instrukcji dla Oferentów Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia.

9.  Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z wzorem Umowy o Roboty Budowlane i załącznikami do niej. Akceptujemy bez zastrzeżeń wszystkie jej zapisy, a w przypadku przyznania nam kontraktu zobowiązujemy się do jej podpisania i złożenia w wymaganych terminach stosownych zabezpieczeń, gwarancji, polis ubezpieczeniowych.

10.  Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie są kompletne oraz prawdziwe.

 11.  Upoważniamy Kaufland Polska Markety lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia.

 

______________________________________________

    data, podpis Osoby Upoważnionej  (Oferent)