Trwa wczytywanie danych

UNIEWAŻNIONY Przetarg - dostawa z montażem i uruchomieniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych - 94 sztuk- 10.11.2022 (aktualizacja 15.12.2022)

20.01.2023 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ogłoszonego 10.11.2022 r.

w zakresie dostawy do marketów Kaufland znajdujących się na terenie Polski stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z ich montażem i uruchomieniem w ilości 94 sztuk.

10.11.2022 (aktualizacja 15.12.2022)

Ogłoszenie o przetargu dotyczące realizacji projektu w zakresie dostawy do marketów Kaufland znajdujących się na terenie Polski stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z ich montażem i uruchomieniem w ilości 94 sztuk.

Wyżej wymieniony projekt finansowany jest przez: „Kaufland Polska Markety” Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu zwany dalej Zlecający/Zleceniodawca.

(proces przetargowy będzie prowadzony zgodnie z warunkami określonymi przez Kaufland Polska Markety, na podstawie dokumentacji przetargowej, jak w załączeniu)

Załącznik 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZLECENIA

I.     INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

1.        Zakres prac.

2.        Zawartość dokumentacji przetargowej.

3.        Dokumenty wchodzące w skład oferty i sposób przygotowania oferty.

4.        Termin związania ofertą.

5.        Modyfikacje i wycofanie oferty.

6.        Cena ofertowa.

7.        Prawo Zamawiającego do wyboru którejkolwiek z ofert oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8.        Pytania i uwagi do przesłanej dokumentacji przetargowej.

9.        Kryterium oceny ofert i sposób obliczania punktów w ramach przyjętych kryteriów.

10.    Pozostałe warunki postępowania.

11.    Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego i podpisanie Umowy.

II.    PRZEDMIOT ZLECENIA

III.   FORMULARZ OFERTOWY

IV.   OŚWIADCZENIE OFERENTA

I.        INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

1.  Zakres prac.

1.1.       Zleceniodawca oświadcza, iż w 94 marketach zlokalizowanych na terenie Polski wymienionych w dalszej części SIWZ zamierza kupić, zamontować i uruchomić na parkingu marketu Kaufland stacje ładowania pojazdów elektrycznych według standardów firmy Kaufland.

1.2.       Zleceniodawca określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia, zaprasza do

składania ofert na wykonanie prac, według opisu zawartego w niniejszej Specyfikacji.

2.  Zawartość dokumentacji przetargowej.

Kompletna dokumentacja przetargowa zawiera się w n/w dokumentach:

2.1.             Specyfikacja Istotnych Warunków Zlecenia (SIWZ) – Załącznik 1.

2.2.             Opis Minimalnych Wymagań Technicznych i IT – Załącznik 2.

2.3.             Wzór umowy na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów wraz z załącznikami – Załącznik 3.

2.4.             Formularz ofertowy – Załącznik 4.

2.5.             Oświadczenie oferenta – Załącznik 5.

2.6.             Sposób obliczenia punktów w ramach przyjętych kryteriów – Załącznik 6.

3.   Dokumenty wchodzące w skład oferty.

3.1  Oferta złożona przez Oferenta powinna zawierać następujące dokumenty, które mogą zostać podpisane w wersji papierowej, a następnie zeskanowane i przesłane na adres mailowy zgodnie z punktem 4.1. (nie dotyczy dokumentów, który powinny być wysłane jako plik Excel):

-     Specyfikacja SIWZ str. 1-9 w tym wypełniony formularz ofertowy oraz oświadczenie oferenta  (wg SIWZ pkt III , IV).

Prosimy by w tytule maila znalazła się następująca fraza „Oferta Przetargowa - Stacje Ładowania Pojazdów Elektrycznych”:

4.  Termin związania ofertą

4.1.   Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty (w wersji elektronicznej poprzez e-mail) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2022 do godz. 14:00 na adresy mailowe marcin.spodniewski@kaufland.pl  i/lub dorota.jasinska@kaufland.pl

4.2.   Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty.

4.3.   Oferent, który uchyli się od zawarcia umowy (na warunkach przedstawionych w ofercie i zakreślonym terminie) jeśli jego oferta zostanie wybrana, może zostać wykluczony z listy oferentów mogących ubiegać się w przyszłości o kontrakty z Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J. Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą na określony, dodatkowy okres czasu. Prośba oraz odpowiedzi Oferentów powinny być zgłoszone elektronicznie.

5.    Modyfikacje i wycofanie oferty.

5.1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferentów po złożeniu ofert o skorygowanie oferty „Korekta oferty” w ramach negocjacji cenowych przyznając na tą czynność wszystkim oferentom taką samą ilość czasu, nie mniej jednak niż 1 dzień roboczy (przez dni robocze Zlecający rozumie dni kalendarzowe od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy w Polsce) oraz Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferentów  o wyjaśnienie lub korektę błędów oferty po terminie składania ofert.

5.2.   Modyfikację lub wycofanie oferty, można składać wyłącznie przed terminem składania ofert, wpisując w tytule maila “Modyfikacja” lub “Wycofanie.

5.3.   Modyfikacje ofert składane między terminem składania ofert i terminem związania z ofertą nie będą uwzględnione, o ile modyfikacje nie będą wymagane przez Kaufland. Jeśli modyfikacja ofert będzie wymagana, będzie się to wiązało z koniecznością przesłania zaktualizowanej oferty nie później niż 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przedmiotowego wezwania.

6.          Cena ofertowa.

6.1.        Oferta musi obejmować wykonanie wszystkich czynności ujętych w Formularzu ofertowym, spełniać wymagania określone Załączniku 2 i we wzorze umowy będącym załącznikiem do dokumentacji przetargowej

6.2.        Sposób wyceny wartości kontraktu.

6.2.1 Oferent dokona wyceny oferty zgodnie z opisem i treścią dokumentacji przetargowej (SIWZ), formularzem ofertowym i wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ.

6.2.2 Niedopuszczalna jest ingerencja w układ i systematykę pozycji w Formularzu ofertowym bez uzgodnienia ze Zleceniodawcą. Wprowadzenie przez Oferenta zmian w obszarach Formularzu ofertowym (dotyczy zmian/ uzupełnień opisu pozycji, jednostek, ilości, formuł) spowoduje, iż taka oferta zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Zleceniodawcę w dalszym postępowaniu przetargowym.

6.3.3  Oferent uwzględni w wycenie oferty koszty ubezpieczeń zgodnie ze wzorem umowy.

7.          Prawo Zamawiającego do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

7.1.            Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do

unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

8.      Pytania i uwagi do przesłanej dokumentacji przetargowej.

W przypadku uwag, wykrycia niezgodności co do przekazanych dokumentów, wątpliwości  - Oferent zobowiązany jest do przekazania      swoich pytań i wątpliwości na adresy e-mail:

·      marcin.spodniewski@kaufland.pl  lub dorota.jasinska@kaufland.pl

9.       Kryterium oceny ofert.

Zleceniodawca informuje, że kryterium dotyczącym oceny ofert jest poniższe kryterium:

Cena – 60%,

Serwis – czas reakcji – 25%,

Gwarancja – 15%.

9.1       Sposób obliczania punktów w ramach przyjętych kryteriów znajduje się w Załączniku 6.

10.         Pozostałe Warunki

10.1.        Wyklucza się udział w postępowaniu ofertowym podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych z Kaufland. Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Kaufland  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Kaufland  lub  osobami  wykonującymi w  imieniu  Kaufland  czynności  związane z przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na:

a)   uczestniczeniu  w  spółce  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki  osobowej, 

b)   posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,

c)    pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta, pełnomocnika, 

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa  drugiego stopnia w linii  bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10.2    Kaufland zastrzega sobie prawo podpisania umowy na wzorze umowy sporządzonym i przygotowanym przez Kaufland.

10.3    Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z tym, że Oferent akceptuje warunki załączonego wzoru umowy, która zostanie zawarta z wybranym przez Kaufland Oferentem/Oferentami, z zastrzeżeniem jej punktów, do których złożył on ewentualne uwagi lub propozycje zmian.

10.4    Kaufland wymaga, aby wszelkie informacje, które zostaną udostępnione Oferentom podczas niniejszego postępowania zostały zachowane w tajemnicy tj. niedopuszczalne jest informowanie o warunkach zapytania ofertowego, toku negocjacji osób trzecich niezwiązanych z realizacją przedmiotowej usługi.

10.5    Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zlecenia wykonania usługi. Oferent wykona usługę dopiero po uprzednim zawarciu umowy z Kaufland i dokonaniu przez Kaufland pisemnego zlecenia jej realizacji.

11.   Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego i podpisanie Umowy.

11.1  Oferent, którego ofertę przyjęto i wybrano do realizacji zlecenia, zostanie powiadomiony przez Zleceniodawcę.

11.2 W powiadomieniu określona będzie kwota, którą Zleceniodawca zapłaci Oferentowi w zamian za  dostawę przez Oferenta artykułów w przypadku przyznania zlecenia.

II.     PRZEDMIOT ZLECENIA

1.     Przedmiotem zlecenia jest dostawa do obiektów/marketów Kaufland w Polsce 94 sztuk stacji ładowania pojazdów elektrycznych z kompletnymi instalacjami i wyposażeniem wraz z ich montażem i uruchomieniem zgodnym z przepisami prawa najpóźniej do stycznia 2024r.

2.      Terminy dotyczące procesu przetargowego:

  • złożenie oferty -> 19.12.2022 do godz. 14:00 (aktualizacja 15.12.2022)
  • negocjacje / wybór dostawcy – do 20.12.2022
  • podpisanie umowy – 23.12.2022

3.      Termin wykonania ustalono jak poniżej, w szczególnych przypadkach mogą ulec zmianie:

3.1.       Zamówienie zostanie przesłane przez Kaufland do Oferenta – do 31.12.2022.

3.2.       Dostawy – planowane są sukcesywne dostawy zgodnie z szacunkowym harmonogramem:

  • kwiecień/maj 2023 – 22 sztuki stacji,
  • czerwiec/lipiec 2023 – 9 sztuk stacji,
  • cierpień/lipiec 2023 – 1 sztuk stacji,
  • październik/listopad 2023 – 52 sztuki stacji,
  • grudzień 2023/styczeń 2024 – 10 sztuk stacji .

Uwaga: Zlecający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnego w/w harmonogramu, ze względu na ewentualne zmiany/opóźnienia w odrębnych procedurach prowadzonych przez Zlecającego  dotyczących robót budowlanych dotyczących przygotowania infrastruktury budowlano/elektrycznej dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

III.    FORMULARZ OFERTOWY

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j.

ul. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław         

                                                                                                                       

                                    

Wypełnia Oferent

 

1.   Niniejszym deklarujemy, że na podstawie posiadanej dokumentacji oraz w oparciu o doświadczenie zawodowe i wiedzę fachową złożona przez nas oferta uwzględnia i zawiera wszystkie możliwe zagrożenia i ryzyka, wynikające z zakresu prac elektryczny i instalacyjnych związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

2.   Niniejszym składamy ofertę na dostawę stacji wraz z montażem i uruchomieniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych obiektów Kaufland w zakresie wykonania na parkingu stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zgodnie z przedmiotem zlecenia.

3.   Na podstawie warunków zlecenia podejmujemy się wykonania zakresu prac, będących przedmiotem przetargu, zgodnie z projektem, dobrą praktyką, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością.

4.   Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przyznania zlecenia na realizację przedmiotu umowy jednemu Oferentowi.

5.   Cena ofertowa została określona w oparciu o informacje i warunki przyznania zlecenia określone w przekazanej przez Zleceniodawcę dokumentacji przetargowej.

6.   Integralną część naszej oferty stanowią potwierdzone przez nas niżej wymienione dokumenty:

6.1.    Podpisana Specyfikacja Istotnych Warunków Zlecenia.

6.2.    Formularz ofertowy

6.3.    Oświadczenie Oferent

 

                                                         

             data, podpis Osoby Upoważnionej (Oferent)

IV.       OŚWIADCZENIE OFERENTA

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j.

ul. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław               

                                                                                                                                                                                                                                           __________________________________

                                                   Oferent                 

1.   Niniejszym wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu na dostawę, montaż i uruchomienia stacji ładowania pojazdów elektrycznych do obiektów Kaufland wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zgodnie z przedmiotem zlecenia.

2.   Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

3.   Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia.

4.   Oświadczamy, że posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która umożliwi wykonanie Zlecenia.

5.   Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia, w szczególności, że nasze produkty spełniają wymagania określone:

5.1. W Załączniku 2 do SIWZ.

5.2. Posiadają wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami deklaracja zgodności EU.

6.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia i załącznikami do niej – stanowiącymi dokumentację przetargową i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

7.   Oświadczamy, że nasza oferta w pełni jest zgodna z dokumentacją przetargową przekazaną

przez Zleceniodawcę.

8.   Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą zgodnie Instrukcją w Specyfikacji Istotnych Warunków Zlecenia.

9.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem Umowy i załącznikami do niej. Akceptujemy bez zastrzeżeń wszystkie jej zapisy, a w przypadku przyznania nam kontraktu zobowiązujemy się do jej podpisania i złożenia w wymaganych terminach stosownych zabezpieczeń, gwarancji, polis ubezpieczeniowych.

10.    Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie są kompletne oraz prawdziwe.

11.    Upoważniamy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J. lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia.

                                                        

data, podpis Osoby Upoważnionej  (Oferent)