Trwa wczytywanie danych

Nasza odpowiedzialność w całym łańcuchu dostaw

Jako przedsiębiorstwo działające w sektorze handlu detalicznego jesteśmy odpowiedzialni za produkty, które oferujemy: za ich pochodzenie i surowce, z których zostały wytworzone. Dlatego uważnie przyglądamy się surowcom pochodzącym z innych krajów, opowiadając się za odpowiedzialnymi i przyjaznymi dla środowiska warunkami produkcji w tych miejscach. Co dokładnie robimy w tym zakresie? Przekonaj się sam.

Nasze inicjatywy

Łańcuch dostaw sieci Kaufland

W naszym łańcuchu wartości stawiamy na uczciwe praktyki biznesowe, transparentność, dobre warunki pracy i życia, poszanowanie praw człowieka i działalność przyjazną środowisku. W ten sposób przyczyniamy się do ustanowienia wysokich standardów w całym łańcuchu dostaw. 

Oferując klientom bogaty i różnorodny asortyment, współpracujemy z wieloma dostawcami na całym świecie. W każdym markecie z szyldem Kaufland można znaleźć co najmniej 20 tysięcy artykułów - od ogórków po deskę do prasowania. Nasza oferta obejmuje wszystkie produkty potrzebne w życiu codziennym. Fakt ten stawia nas przed wyzwaniem, jakim jest konieczność zarządzania złożonym, globalnym łańcuchem dostaw. Dlatego też dążymy do długofalowej współpracy z partnerami strategicznymi i do wspólnego promowania zrównoważonego rozwoju.

Nasze zasady

Mężczyzna zbierający banany

Kodeks postępowania Kauflandu

W Kauflandzie stworzyliśmy wewnętrzny kodeks postępowania dla kontrahentów. Zwracamy w nim uwagę na przestrzeganie standardów socjalnych oraz przepisów związanych z ochroną środowiska.

Jako międzynarodowa firma handlowa stawiamy na uczciwe warunki pracy i przestrzeganie wysokich standardów społecznych nie tylko w sieci Kaufland, ale również w całym łańcuchu dostaw. W związku z tym u żadnego z naszych dostawców nie akceptujemy praktyk związanych z pracą przymusową, pracą dzieci czy jakąkolwiek inną formą wyzysku.

Kodeks postępowania Kauflandu opiera się na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak zasady Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Konwencja Praw Dziecka ONZ, zasady UN Global Compact oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

UN Global Compact

Zrównoważony rozwój jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w naszej firmie. Przestrzegamy również dziesięciu wytycznych UN Global Compact, największej i najważniejszej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego ładu korporacyjnego.

Popieramy zasady ONZ. Wspólnie z naszymi sojusznikami - przedstawicielami firm i organizacji w ponad 160 krajach - staramy się uczynić świat lepszym. Angażujemy się w polepszenie warunków pracy uczestników naszego globalnego łańcucha dostaw, wszystkich współpracowników oraz w ochronę środowiska i jego zasobów naturalnych.  Jako sygnatariusz porozumienia UN Global Compact w Grupie Kaufland i w ramach całej Grupy Schwarz jesteśmy zobowiązani do przestrzegania dziesięciu zasad tej najważniejszej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie praw człowieka, standardów społecznych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Nasze wielorakie działania na rzecz zrównoważonej praktyki biznesowej dowodzą, że z najwyższą powagą podchodzimy do naszej odpowiedzialności za ludzi i środowisko naturalne.

Więcej informacji na stronie: unglobalcompact.org

Deklaracja zgodności

Wspólnie z naszymi pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi i interesariuszami angażujemy się w kwestie związane z przestrzeganiem praw człowieka  - przy czym szczególny nacisk kładziemy na uczciwe praktyki biznesowe oraz godne warunki pracy i życia.

Na tej podstawie sformułowaliśmy "Deklarację zgodności" (pdf) obowiązującą we wszystkich podmiotach Grupy Schwarz. Dokument ten jest uzupełnieniem istniejących zasad oraz wytycznych korporacyjnych i dotyczy wpływu naszej działalności we wszystkich krajach i obszarach biznesowych na świecie.

Analiza ryzyka w globalnym łańcuchu dostaw

Kaufland nieustannie analizuje potencjalne i realne ryzyko naruszeń praw człowieka w łańcuchu dostaw. Na podstawie uznanych międzynarodowych badań, wskaźników i wytycznych - w tym Transparency International, Failure State Index, a także innych dotyczących korupcji i pracy dzieci - oceniamy, w których krajach może dochodzić do naruszeń praw człowieka.

Dzięki tym analizom doszliśmy do wniosku, że kraje Azji Południowo-Wschodniej, Afryki i Ameryki Łacińskiej są szczególnie ryzykowne i że tam najczęściej dochodzi do łamania praw człowieka.

Co należy zrobić, jeśli w łańcuchu dostaw dochodzi do naruszeń praw pracowniczych lub praw człowieka?

System zgłoszeń online w Kauflandzie:

Wszyscy nasi partnerzy - od największych przedsiębiorstw aż po szwaczki w Bangladeszu - mogą zgłosić naruszenie obowiązujących przepisów prawa za pomocą systemu online. Każde zgłoszenie trafia bezpośrednio do firmy Kaufland, gdzie zostaje poddane szczegółowej analizie. W przypadku uchybienia zostają także podjęte konkretne środki zaradcze.  Dzięki własnym biurom w Azji Południowo-Wschodniej Kaufland jest blisko dostawców i może podejmować działania bezpośrednio na miejscu.

Wraz z naszymi lokalnymi partnerami, takimi jak Center for Child Rights oraz Corporate Social Responsibility, podejmujemy działania zapobiegające pracy dzieci.

Mechanizm raportowania skarg

System zgłoszeń online służy szybkiemu wykrywaniu i przeciwdziałaniu naruszeniom praw człowieka. Rozwiązanie to umożliwia osobom poszkodowanym lub świadkom zgłaszanie, przy zachowaniu tajemnicy, ewentualnych naruszeń praw człowieka. System online opracowano w ponad 25 językach, dzięki czemu jest dostępny i zrozumiały dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych. Skargi opracowywane są z zachowaniem standardów poufności, gwarantowana jest również uczciwa procedura rozpatrywania nadesłanych zgłoszeń.

Chcąc zwiększyć skuteczność systemu zgłoszeń, podejmujemy działania dotyczące różnych grup interesariuszy. System zgłoszeń online będzie nadal rozwijany i optymalizowany. Na rok 2020 planowane są szkolenia zarówno dla pracowników Kauflandu i partnerów biznesowych, jak i dla pracowników zakładów produkcyjnych w różnych krajach.


Nasza pozycja

Zrównoważony łańcuch dostaw: jesteśmy zobowiązani do poszanowania praw człowieka i ochrony przyrody

Za czym się opowiadamy?

  • Warunki konkurencji zarówno w Europie, jak i na pozostałych kontynentach muszą być sprawiedliwe. Dlatego potrzebne są regulacje i normy, które są wiążące na szczeblu międzynarodowym.
  • Wiążące przepisy muszą być jednakowo stosowane we wszystkich łańcuchach wartości. Na przykład procesy związane z przestrzeganiem obowiązku staranności muszą być tak ukształowane, aby można je było odnieść zarówno do łańcucha dostaw kawy, jak i do łańcucha dostaw wyrobów włókienniczych.
  • Granice obowiązku staraności powinny zawsze odzwierciedlać rzeczywisty wpływ ekonomiczny i możliwości egzekwowania prawa przez przedsiębiorstwo w całym łańcuchu dostaw i wartości.
  • Każde ogniwo w łańcuchu wartości musi wywiązywać się ze swojej odpowiedzialności i przestrzegać praw człowieka. Naruszenie musi pociągać za sobą konsekwencje, ponieważ żadna firma nie może osiągać zysków kosztem ludzi.
  • Potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą ludziom żyć godnie i w nienaruszonym środowisku w ich ojczystych krajach.

Programy audytujące

Podpisując "Deklarację zgodności", wszyscy nasi dostawcy zobowiązują się do sprawiedliwego traktowania swoich pracowników: do przestrzegania krajowych przepisów, czasu pracy, zawiązywania umów o pracę, zagwarantowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniania w tych działaniach ochrony środowiska. Kodeks postępowania oznacza również wolność zrzeszania się, prawo do negocjacji zbiorowych, wykluczenie dyskryminacji, pracy przymusowej, pracy dzieci i korupcji.

Kontrolowanie dotrzymywania zobowiązań

Dwaj pracownicy kontrolujący przestrzeganie standardów

Aby zagwarantować przestrzeganie standardów, przeprowadzamy regularne kontrole przez własnych i zewnętrznych audytorów. Oceniamy wszystkich dostawców pod kątem ryzyka, szczególnie wtedy, gdy dany kraj lub branża zostały zaklasyfikowane jako ryzykowne.

Przeprowadzamy regularne, niezapowiadane wcześniej audyty. Jeśli audyty ujawniają jakiekolwiek nieprawidłowości, wspólnie z dostawcami podejmujemy środki zaradcze i towarzyszymy w ich wdrażaniu. Dzięki kompleksowym kontrolom przejmujemy odpowiedzialność społeczną i tym samym przyczyniamy się bezpośrednio do poprawy warunków pracy.

Partnerstwa wielopodmiotowe

Nie możemy w pojedynkę stawić czoła wyzwaniom społecznym, ekologicznym i ekonomicznym dzisiejszego świata. Dlatego też jesteśmy zaangażowani w partnerstwa wielopodmiotowe, w których współpracują ze sobą przedstawiciele biznesu, polityki, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i nauki.

The Juice CSR Platform

Kaufland od 2015 roku jest członkiem "The Juice CSR Platform", inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora produkcji soków owocowych. Platforma jednoczy wiele różnych podmiotów w ramach globalnego łańcucha wartości. Celem jest wspieranie europejskiego przemysłu przetwórstwa soków owocowych poprzez uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju w ich strategiach korporacyjnych oraz promowanie odpowiedzialnych praktyk w zakresie zaopatrzenia.

Więcej informacji na stronie: juicecsr.eu/csr-platform


Transparentność

Skąd pochodzą produkty naszej marki własnej?

Odpowiedzialność za produkty ma dla nas ogromne znaczenie. Dlatego  szczególną uwagę zwracamy na transparentność w całym naszym łańcuchu dostaw, a w szczególności  w asortymencie naszej marki własnej. Chcemy, aby klienci wiedzieli, skąd pochodzą artykuły naszych marek własnych. Na produktach z kategorii Food, poza kilkoma wyjątkami, znajdują się informacje o dostawcy. Dzięki nim łatwo można się dowiedzieć o kraju pochodzenia.

Informacje o naszych dostawcach

Ujawniamy również pochodzenie produktów nieżywnościowych naszych marek własnych, takich jak wyroby twarde, tekstylia i obuwie. W pdf'ie można zobaczyć miejsca produkcji naszych strategicznie ważnych dostawców marek własnych i importu własnego. Przegląd jest corocznie aktualizowany.

Oprócz naszych dostawców w proces tworzenia wartości dodanej często zaangażowane są inne firmy, które przejmują dodatkowe etapy produkcji. Oczywiście, ujawniamy Państwu zakłady produkcyjne wyższego szczebla, takie jak zakłady procesów mokrych w produkcji tekstylnej i obuwniczej. Zakłady te obejmują etapy produkcji: bielenie, farbowanie, mycie, garbowanie i drukowanie. W poniższym pdf'ie znajdą Państwo wszystkie aktualne zakłady przetwarzania na mokro, z którymi współpracują nasi strategicznie najważniejsi dostawcy tekstyliów i obuwia dla naszych własnych marek i własnego importu.

 

 


Zrównoważony asortyment

Kształtowanie zrównoważonego asortymentu

Niezaprzeczalnym faktem jest rosnąca wciąż degradacja środowiska naturalnego na całym świecie, w szczególności w wiodących krajach produkcyjnych. Kaufland aktywnie działa na rzecz lepszego świata, który ma być przecież także domem następnych pokoleń. Działania te obejmują między innymi konsekwentne kształtowanie zrównoważonego asortymentu oraz unikanie stosowania środków chemicznych w procesach produkcyjnych – tak, by nie niosły one negatywnych skutków dla środowiska i światowej populacji.  

Liczy się każda kropla

Logo "Wodooszczędna produkcja"

Woda jest jednym z naszych najważniejszych dóbr i jest zbyt drogocenna, aby móc sobie pozwolić na jej marnowanie. W związku z tym stale pracujemy nad optymalizacją procesów produkcyjnych oraz nad opracowywaniem technologii chroniących zasoby wodne. 

Chcielibyśmy, aby dostrzegli to również nasi klienci. Wszystkie nasze artykuły, przy których produkcji zredukowaliśmy zużycie wody, można rozpoznać dzięki zamieszczonemu na nich logo „Wodooszczędna produkcja“. 

Wodooszczędne barwienie tekstyliów

Konwencjonalna produkcja tekstyliów wymaga dużej ilości wody, a ponieważ zależy nam na jej oszczędzaniu – w produkcji naszych tekstyliów stosujemy przyjazne dla środowiska procesy barwienia, takie jak technologia „dope dyed" czy „dry dyed".

Proces barwienia z wykorzystaniem technologii dope-dyed

W tym procesie barwienie odbywa się już na etapie przędzenia, kiedy polimer jest stapiany z granulatem barwiącym. W porównaniu z klasycznymi procesami barwienia znacznie zmniejsza to zużycie wody, energii i emisję CO2. Ponadto umożliwia lepszą kontrolę stosowania środków chemicznych, ponieważ proces barwienia jest zintegrowany z procesem przędzenia. Kolejna zaleta: w procesie barwienia metodą dope-dyed każde włókno jest barwione w całości, dzięki czemu kolor nie blaknie nawet po wielokrotnym praniu.

Proces barwienia z wykorzystaniem technologii dry-dyed

Zgodnie z nazwą technologia barwienia dry-dyed całkowicie eliminuje wodę z procesu barwienia. Ponadto podczas tego procesu prawie nie dochodzi do emisji CO2. Jak to działa? Dzięki zastosowaniu płynnego CO2 włókna polimerowe pęcznieją, a czysty barwnik może dzięki temu łatwiej wniknąć do wnętrza włókna. Umożliwia to z jednej strony znaczne skrócenie czasu farbowania, a z drugiej strony zmniejszenie zużycia energii o połowę - energooszczędnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzieje się tak dlatego, że w technice dry-dyed rezygnuje się również ze wspomagających środków chemicznych podczas farbowania i stosuje się wyłącznie czyste barwniki. Uzyskuje się przez to wyjątkowo wysokiej trwałości kolory włókien.

W ten sposób działamy, by nasz asortyment tekstyliów odpowiadał zasadom zrównoważonego rozwoju

Pracujemy nad tym, aby wpływać na obniżenie zanieczyszczenia środowiska. Dostrzegamy nasze zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Edukacja w zakresie ekologii odgrywa wielką rolę – w szczególności w krajach produkcyjnych, jak np. Bangladesz. Chcemy uwrażliwiać młodych ludzi na znaczenie wypracowywanych koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jako duża spółka handlowa realizujemy również misję informacyjną i chcielibyśmy, aby osoby, które w przyszłości będą podejmować świadome decyzje, uczestniczyły w różnych inicjatywach mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju. 

Projekt Bangladesz

– Wspólnie ze studentami z Daffodil University w Dhace prowadzimy prace badawcze nad rozwiązaniami służącymi do wyeliminowania pozostałości po metalach ciężkich w wodzie. Cieszymy się przy tym, że pracujemy z osobami, które w przyszłości będą decydować o losach naszej planety. Zachęcamy ich do krytycznego myślenia – komentuje Johannes Mahrholdt, dyrektor Działu Zakupów Non Food w firmie Kaufland. 

 

Studenci poznają ciekawostki dotyczące wody.
Studenci dowiadują się o tym, jak wygląda proces produkcji.
Profesor zapisuje wzór na tablicy.
Studenci z Daffodil University w Dhace
Produkcja na miejscu

Dlaczego to robimy?

Całkowicie oddaliśmy się tematowi zrównoważonego rozwoju. Kierując się nim, opracowujemy nasz asortyment. Studenci Daffodil University są osobami, które w przyszłości będą podejmować kluczowe decyzje. Chcemy zwrócić ich uwagę na problemy ekologii. Staje się to możliwe dzięki współpracy i wymianie doświadczeń i spostrzeżeń między naszymi ekspertami, dostawcami i jednostkami naukowymi i badawczymi. 


Wytyczne Kaufland

Kupujemy w sposób odpowiedzialny - dla naszych klientów.

Wytyczne dotyczące zakupów i dobrowolne zobowiązania są dla nas ważne, ponieważ chcemy oferować Wam produkty spełniające jednakowe standardy. Zobacz, jakimi wytycznymi kierujemy się, aby zagwarantować stałą jakość i promować zrównoważony rozwój.

Deklaracja stanowiska: Soja ze zrównoważonych upraw jako pasza

Zmiany klimatyczne stawiają przed naszym społeczeństwem ogromne wyzwania i sprawiają, że niezbędne są działania na wszystkich szczeblach społeczeństwa. Globalne wylesianie jest jedną z głównych przyczyn zmiany klimatu, ponieważ nasze lasy mają zdolność zatrzymywania CO2 oraz regulowania obiegu wody.

 Zrównoważone uprawy soi bez wylesiania mają zatem ścisły związek z ochroną naszego środowiska. Chcemy przyczynić się do zrównoważonego rozwoju poprzez większą transparentność w zakresie stosowania soi jako paszy, a także do stopniowego i długotrwałego ograniczenia negatywnych skutków. Postawiliśmy sobie za cel eliminację wylesiania oraz przekształcania terenów w ramach naszego łańcucha wartości, w szczególności w odniesieniu do soi.

Zapoznaj się z naszym stanowiskiem "Soja ze zrównoważonych upraw jako pasza" (stan na styczeń 2022) i dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu