Trwa wczytywanie danych

Odpowiedzialność za ludzi i środowisko w łańcuchu dostaw

Będąc przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sektorze handlu detalicznego, ponosimy odpowiedzialność za nasze produkty - zwłaszcza w odniesieniu do surowców użytych do produkcji oraz pochodzenia tychże produktów. Dokładniej przyglądamy się przede wszystkim surowcom pochodzącym z innych krajów oraz podejmujemy działania, aby warunki produkcji i pracy były bardziej zrównoważone pod względem społecznym i ekologicznym.

Nasze inicjatywy

Łańcuch dostaw sieci Kaufland

Angażujemy się na rzecz sprawiedliwych praktyk handlowych, transparentności, dobrych warunków pracy i życia, praw człowieka jak również na rzecz proekologicznych zachowań w ramach naszego łańcucha wartości. 

Ze względu na bogactwo i różnorodność naszego asortymentu współpracujemy z wieloma dostawcami na całym świecie. Jeden market sieci Kaufland może oferować nawet 40 000 artykułów, w naszym asortymencie mamy bowiem wszystko - od ogórków po deski do prasowania. Jednak fakt ten stawia nas równocześnie przed sporym wyzwaniem, jakim jest złożony i globalny łańcuch dostaw. W związku z tym dążymy do nawiązania długofalowej współpracy ze strategicznymi partnerami w celu wspólnego kształtowania odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska standardów i certyfikacji. 

Kodeks postępowania spółek Grupy Schwarz dla partnerów biznesowych

Mężczyzna zbierający banany

Już od 2011 roku zobowiązujemy naszych partnerów biznesowych w sposób wiążący do przestrzegania postanowień naszego Kodeksu  postępowania.

Będąc międzynarodowym przedsiębiorstwem handlowym, opowiadamy się za uczciwymi warunkami pracy oraz przestrzeganiem standardów socjalnych nie tylko w obrębie sieci Kaufland, lecz również w ramach całego łańcucha dostaw. Oznacza to, że nie dopuszczamy, aby jakikolwiek z naszych dostawców stosował pracę przymusową, pracę dzieci lub jakąkolwiek inną formę wyzysku. Każdy z naszych partnerów biznesowych jest zobowiązany do przestrzegania postanowień „Kodeksu postępowania spółek Grupy Schwarz dla partnerów biznesowych".

Kodeks postępowania obowiązujący w całej Grupie opiera się na międzynarodowych standardach i dyrektywach takich jak na przykład Zasady Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Międzynarodowa Karta Praw Człowieka, Konwencja ONZ o prawach dziecka, zasady UN Global Compact oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz w zakresie ochrony środowiska.

Analiza ryzyka globalnych łańcuchów dostaw

Grupa Kaufland  co roku oraz w przypadkach szczególnych przeprowadza systemową analizę ryzyka w celu wczesnej identyfikacji oraz oceny zagrożeń dla praw człowieka i środowiska w ramach łańcucha dostaw. Biorąc pod uwagę dużą liczbę naszych partnerów biznesowych, a także artykułów z całego świata, skupiamy się głównie na szczególnych ryzykach występujących w ramach łańcuchów dostaw w przedsiębiorstwie handlowym oferującym pełen asortyment towarów. 

W ramach analizy ryzyka partnerzy biznesowi poddawani są ocenie w oparciu o jednolitą metodologię oraz klasyfikowani na podstawie ryzyka. Do oceny ryzyka związanego z krajami pochodzenia, surowcami i produktami wykorzystywane oraz poddawane analizie są uznane źródła takie jak OECD, Bank Światowy, MOP oraz Transparency International. Wyniki analizy ryzyka są uwzględniane przy opracowywaniu środków mających na celu uniknięcie lub złagodzenie negatywnych skutków naszej działalności biznesowej. Zidentyfikowane zagrożenia występują w głównej mierze w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie Wschodniej i częściowo w Europie Południowej. 

System zgłaszania skarg

W celu zapewnienia szybkiej identyfikacji naruszeń praw człowieka oraz możliwości przeciwdziałania stosuje się mechanizm zgłaszania skarg Kaufland. Umożliwia on poufne zgłaszanie możliwych naruszeń praw człowieka zarówno osobom poszkodowanym lub obserwującym określone zdarzenie, jak również bezpośrednim i pośrednim partnerom biznesowym w ramach całego łańcucha dostaw. 

Poufne traktowanie skarg jest dla nas czymś oczywistym, ponadto gwarantujemy sprawiedliwą procedurę rozpatrywania skarg. 


Nasze stanowisko

Nasze zaangażowanie w praktyce - Dobrowolne zobowiązanie w zakresie zapewnienia dochodów i płac na poziomie zapewniającym utrzymanie

Wiele osób żyjących w krajach rozwijających się nadal nie otrzymuje adekwatnej płacy lub też nie osiąga adekwatnego dochodu z tytułu wykonywanej pracy. Za płacę zapewniającą utrzymanie uznaje się dochód netto gospodarstwa domowego wypracowany w godnych warunkach pracy, który jest wystarczający do zapewnienia przyzwoitego standardu życia wszystkim członkom rodziny oraz do zapewnienia środków na nieprzewidziane zdarzenia. Pojęcie „płaca zapewniająca utrzymanie” odnosi się w tym przypadku do pracownika objętego umową na przykład w fabryce lub na plantacji, z kolei „dochód zapewniający utrzymanie" odnosi się do drobnego rolnika lub drobnego przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność.

Chcemy mieć swój wkład w zapewnienie godnego standardu życia rodzin rolników i robotników pracujących w globalnych łańcuchach dostaw. Ze względu na fakt, że sami nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, uzgodniliśmy więc wspólny cel w porozumieniu z innymi przedsiębiorstwami z sektora handlu detalicznego i niemieckim rządem federalnym.


Programy audytujące

Program audytujący Kauflandu

Podpisując "Deklarację zgodności", wszyscy nasi dostawcy zobowiązują się do sprawiedliwego traktowania swoich pracowników: do przestrzegania krajowych przepisów, czasu pracy, zawiązywania umów o pracę, zagwarantowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniania w tych działaniach ochrony środowiska. Kodeks postępowania oznacza również wolność zrzeszania się, prawo do negocjacji zbiorowych, wykluczenie dyskryminacji, pracy przymusowej, pracy dzieci i korupcji.

Kontrolowanie dotrzymywania zobowiązań

Dwaj pracownicy kontrolujący przestrzeganie standardów

Aby zagwarantować przestrzeganie standardów, przeprowadzamy regularne kontrole przez własnych i zewnętrznych audytorów. Oceniamy wszystkich dostawców pod kątem ryzyka, szczególnie wtedy, gdy dany kraj lub branża zostały zaklasyfikowane jako ryzykowne.

Przeprowadzamy regularne, niezapowiadane wcześniej audyty. Jeśli audyty ujawniają jakiekolwiek nieprawidłowości, wspólnie z dostawcami podejmujemy środki zaradcze i towarzyszymy w ich wdrażaniu. Dzięki kompleksowym kontrolom przejmujemy odpowiedzialność społeczną i tym samym przyczyniamy się bezpośrednio do poprawy warunków pracy.

Partnerstwa wielostronne na rzecz bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw 

Nie możemy w pojedynkę stawić czoła wyzwaniom społecznym, ekologicznym i ekonomicznym dzisiejszego świata. Dlatego też jesteśmy zaangażowani w partnerstwa wielopodmiotowe, w których współpracują ze sobą przedstawiciele biznesu, polityki, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i nauki.

The Juice CSR Platform

Kaufland od 2015 roku jest członkiem "The Juice CSR Platform", inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora produkcji soków owocowych. Platforma jednoczy wiele różnych podmiotów w ramach globalnego łańcucha wartości. Celem jest wspieranie europejskiego przemysłu przetwórstwa soków owocowych poprzez uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju w ich strategiach korporacyjnych oraz promowanie odpowiedzialnych praktyk w zakresie zaopatrzenia.

Więcej informacji na stronie: juicecsr.eu/csr-platform


Transparentność

Skąd pochodzą produkty oferowane pod naszymi markami własnymi?

Odpowiedzialność ma u nas priorytet. Dlatego też stawiamy na transparentność w ramach całego naszego łańcucha dostaw, zwłaszcza w zakresie asortymentu oferowanego pod markami własnymi. Naszym klientom chcemy dać możliwie jak największą pewność co do pochodzenia naszych produktów marek własnych. Na naszych produktach spożywczych - poza kilkoma wyjątkami - podawane są informacje o dostawcy. Dzięki temu można z łatwością prześledzić, skąd pochodzi dany produkt. 

Ujawnianie naszych dostawców

Pochodzenie ujawniamy również w przypadku produktów marek własnych z kategorii non food, a dotyczy to takich produktów jak: artykuły gospodarstwa domowego, tekstylia czy obuwie. W zestawieniu można zobaczyć siedziby firm naszych strategicznych dostawców produktów marek własnych i produktów importowanych we własnym zakresie. 

Od końca 2021 r. sukcesywnie przechodzimy na realizację zakupu produktów marek własnych z kategorii non food przez zaopatrzenie sieci Lidl. W ramach tej konsolidacji dostawcy, którzy wytwarzają produkty oferowane pod markami własnymi dla sieci Lidl, będą również w coraz większym stopniu produkować dla sieci Kaufland. Wytyczne określone przez Lidl dla dostawców marek własnych z kategorii non food znajdują zastosowanie również w odniesieniu do produktów zamawianych dla sieci Kaufland.


Zrównoważony asortyment

Kształtowanie zrównoważonego asortymentu

Niezaprzeczalnym faktem jest rosnąca wciąż degradacja środowiska naturalnego na całym świecie, w szczególności w wiodących krajach produkcyjnych. Kaufland aktywnie działa na rzecz lepszego świata, który ma być przecież także domem następnych pokoleń. Działania te obejmują między innymi konsekwentne kształtowanie zrównoważonego asortymentu oraz unikanie stosowania środków chemicznych w procesach produkcyjnych – tak, by nie niosły one negatywnych skutków dla środowiska i światowej populacji.  

Liczy się każda kropla

Logo "Wodooszczędna produkcja"

Woda jest jednym z naszych najważniejszych dóbr i jest zbyt drogocenna, aby móc sobie pozwolić na jej marnowanie. W związku z tym stale pracujemy nad optymalizacją procesów produkcyjnych oraz nad opracowywaniem technologii chroniących zasoby wodne. 

Chcielibyśmy, aby dostrzegli to również nasi klienci. Wszystkie nasze artykuły, przy których produkcji zredukowaliśmy zużycie wody, można rozpoznać dzięki zamieszczonemu na nich logo „Wodooszczędna produkcja“. 

Wodooszczędne barwienie tekstyliów

Konwencjonalna produkcja tekstyliów wymaga dużej ilości wody, a ponieważ zależy nam na jej oszczędzaniu – w produkcji naszych tekstyliów stosujemy przyjazne dla środowiska procesy barwienia, takie jak technologia „dope dyed" czy „dry dyed".

Proces barwienia z wykorzystaniem technologii dope-dyed

W tym procesie barwienie odbywa się już na etapie przędzenia, kiedy polimer jest stapiany z granulatem barwiącym. W porównaniu z klasycznymi procesami barwienia znacznie zmniejsza to zużycie wody, energii i emisję CO2. Ponadto umożliwia lepszą kontrolę stosowania środków chemicznych, ponieważ proces barwienia jest zintegrowany z procesem przędzenia. Kolejna zaleta: w procesie barwienia metodą dope-dyed każde włókno jest barwione w całości, dzięki czemu kolor nie blaknie nawet po wielokrotnym praniu.

Proces barwienia z wykorzystaniem technologii dry-dyed

Zgodnie z nazwą technologia barwienia dry-dyed całkowicie eliminuje wodę z procesu barwienia. Ponadto podczas tego procesu prawie nie dochodzi do emisji CO2. Jak to działa? Dzięki zastosowaniu płynnego CO2 włókna polimerowe pęcznieją, a czysty barwnik może dzięki temu łatwiej wniknąć do wnętrza włókna. Umożliwia to z jednej strony znaczne skrócenie czasu farbowania, a z drugiej strony zmniejszenie zużycia energii o połowę - energooszczędnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzieje się tak dlatego, że w technice dry-dyed rezygnuje się również ze wspomagających środków chemicznych podczas farbowania i stosuje się wyłącznie czyste barwniki. Uzyskuje się przez to wyjątkowo wysokiej trwałości kolory włókien.

W ten sposób działamy, by nasz asortyment tekstyliów odpowiadał zasadom zrównoważonego rozwoju

Pracujemy nad tym, aby wpływać na obniżenie zanieczyszczenia środowiska. Dostrzegamy nasze zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Edukacja w zakresie ekologii odgrywa wielką rolę – w szczególności w krajach produkcyjnych, jak np. Bangladesz. Chcemy uwrażliwiać młodych ludzi na znaczenie wypracowywanych koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jako duża spółka handlowa realizujemy również misję informacyjną i chcielibyśmy, aby osoby, które w przyszłości będą podejmować świadome decyzje, uczestniczyły w różnych inicjatywach mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju. 

Projekt Bangladesz

– Wspólnie ze studentami z Daffodil University w Dhace prowadzimy prace badawcze nad rozwiązaniami służącymi do wyeliminowania pozostałości po metalach ciężkich w wodzie. Cieszymy się przy tym, że pracujemy z osobami, które w przyszłości będą decydować o losach naszej planety. Zachęcamy ich do krytycznego myślenia – komentuje Johannes Mahrholdt, dyrektor Działu Zakupów Non Food w firmie Kaufland. 

 

Studenci poznają ciekawostki dotyczące wody.
Studenci dowiadują się o tym, jak wygląda proces produkcji.
Profesor zapisuje wzór na tablicy.
Studenci z Daffodil University w Dhace
Produkcja na miejscu

Dlaczego to robimy?

Całkowicie oddaliśmy się tematowi zrównoważonego rozwoju. Kierując się nim, opracowujemy nasz asortyment. Studenci Daffodil University są osobami, które w przyszłości będą podejmować kluczowe decyzje. Chcemy zwrócić ich uwagę na problemy ekologii. Staje się to możliwe dzięki współpracy i wymianie doświadczeń i spostrzeżeń między naszymi ekspertami, dostawcami i jednostkami naukowymi i badawczymi. 


Wytyczne Kaufland

Kupujemy w sposób odpowiedzialny - dla naszych klientów.

Wytyczne dotyczące zakupów i dobrowolne zobowiązania są dla nas ważne, ponieważ chcemy oferować Wam produkty spełniające jednakowe standardy. Zobacz, jakimi wytycznymi kierujemy się, aby zagwarantować stałą jakość i promować zrównoważony rozwój.

Deklaracja stanowiska: Soja ze zrównoważonych upraw jako pasza

Zmiany klimatyczne stawiają przed naszym społeczeństwem ogromne wyzwania i sprawiają, że niezbędne są działania na wszystkich szczeblach społeczeństwa. Globalne wylesianie jest jedną z głównych przyczyn zmiany klimatu, ponieważ nasze lasy mają zdolność zatrzymywania CO2 oraz regulowania obiegu wody.

 Zrównoważone uprawy soi bez wylesiania mają zatem ścisły związek z ochroną naszego środowiska. Chcemy przyczynić się do zrównoważonego rozwoju poprzez większą transparentność w zakresie stosowania soi jako paszy, a także do stopniowego i długotrwałego ograniczenia negatywnych skutków. Postawiliśmy sobie za cel eliminację wylesiania oraz przekształcania terenów w ramach naszego łańcucha wartości, w szczególności w odniesieniu do soi.

Zapoznaj się z naszym stanowiskiem "Soja ze zrównoważonych upraw jako pasza" (stan na czerwiec 2023) i dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu